casino siteleri
levent escort kozyatağı escort küçükçekmece escort maslak escort mecidiyeköy escort
casino siteleri slot siteleri
Netteki Blog

Celcelutiye Duası — Okuyan İhsan ATASOY

10.05.2018
47
Celcelutiye Duası — Okuyan İhsan ATASOYCelcelûtiye, Hz. Resul-i Ekrem’in (asm) derslerine istinaden, Hazret-i Ali (ra) tarafindan te’lif edilen Süryanice bir kasidedir. Esas manasi bedi’ demektir. Mecmuat-ül Ahzab’ın birinci cildinde yer almaktadır.

İmam Gazali’nin celecelutiye şerhi, Ziyaaddin Gümüşhanevî Hazretlerinin derlediği Mecmuatu’l-Ahzap adlı eserinin “Şazelî” adlı cildin 508. sayfasından itibaren başlar. Ancak bu şerhler, kelimelerin açıklamasından ziyade kasidede yer alan beyitlerin hassalarını açıklayan bir mahiyettedir. Süryani kelimelerden az bir kısmının anlamı verilmiştir.

Celcelutiye’nin kendisi ise, aynı cildin, 499-531 sayfaları arasında yer almaktadır. Kasidedeki bütün beyitlerin altında onların ebced değerleri de yazılmaktadır.

Hazret-i Ali (ra) tarafından Celcelutiye adıyla ve cifir ilmine göre bir çok tarih de düşürülerek Süryani diliyle nazmedilmiş ve kaside haline getirilmiştir. Yüksek ve tesirli bir duadır. Bir isimler hazinesidir. Allah`ın rahmetini celb etmesi hasebiyle bir rahmet hazinesi veya bir cennet hazinesi demek de mümkündür. Allah`ın en büyük ismi olan ism-i a’zam bu duanın içerisinde gizlenmiş olduğundan, bu duayı okuyarak Allah`a sığınan kimsenin, dünya ve ahiret işlerinde çok kolaylıklar ve bereketler göreceği müjdelenmiştir.

Etiketler:

Yorumlar
 1. Zeynep hanım dedi ki:

  rüyamda celcelutiye adını duydum buradayım. vardır bir hikmeti

 2. Mersinlinin Günleri dedi ki:

  Allah im şifalar versin

 3. Hacer Özaydın BOZKURT dedi ki:

  Allah razı olsun

 4. Özlem Yurtkulu dedi ki:

  Bede'tü bibismillehi ruhi bihi nehtedet. İle keşfi esrarin bibatinihi intavet. Ve salleyte fişşani ala hayrü halkihi. Muhammedin men zahaddalalete velğalet. İlahi lekad aksemtü biismike daiyen. Biacin ehvecin celcelutin helhelet. Seeltüke bil ismil azami gadruhü. Ve yessir umri ye elihi bisalmehet. Ve ye hayyü ye gayyumu ed'üke racian. Bievin eyucin celceliyyütin helhelet. Bisamsamin tamtamin ve ye hayra bezi hin. Bimihrasi mihrasi mihrasin bihin neru uhdimet. Biacin ehucin ya ilahi muhevvicin. Ve ya celcelutin bil icabeti helhelet. Lituhyi hayatel kalbi min denesin bihi. Bigayyumin gamessiru fihi ve eşragat. Aleyye ziyaun minbeverigi nurihi. Feleha ale veçhi senaün ve ebragat. Ve subbe ale kalbi şeabibu rahmetin. Bihikmeti mevlanel kerimi feentagat Ehatat bihil enveru min külli canibin. Ve heybetü mevlenel azimi bina alet. Fe Sübhaneke'llahümme ye hayra bariin. Ve ye hayra hallagin ve ekramel men beat. Febelliğini gasdi ve külle meraribi. Bihaggi hurüfin bilhicai tecemmeat. Bisırrı hurüfin üdiat fi azimeti. Binüri nüri senail ismi verrühi gad alet. Efizli min'el envari ya Rabbi feyzuhü. Bissirri ve ahya meyyiti kalbi bisalsalat. Ele ve elbisenni heybeten ve celaleten. Ve küffe yedel a'dai anni bi ğalmehet. Ele ve ahcübenni min adüvvin ve hasidin. Bi hakkı şemahın eşmehın sellemet semet. Bi nüri celalin bazihın ve şerantahın. Bi kuddüsin berkütin bihiz zulmatüncelet. Ele vakdı ya Rabbahü bin nüri haceti. Bi nüri eşmehin celya serian kadınkadat. Biyadin ve yayühin nemühin asaliyen. Ve ya aliyen yessir ümuri bi saysalet. Ve amnahni ya zel celali kerameten. Bi esrari ilmin ya haliymü bikencelet.
  Ve hallısni min külli hevlin ve şiddetin. Eya cabiral kalbil kesiyri minel habet.
  Ve ahrisni ya zelcelali bi kafi kün. Bi nassı hakıymı katııs sırri asbelet.
  Ve sellim bi bahrin ve a'tıni hayra berriha. Fe ente melazi vel kürubi bikencelet.
  Ve subbe aleyyer rizka sabbate rahmetin. Fe ente racaul alemiyne velev tağat.
  Ve asmim v ebkim sümme a'mi adüvvena. Ve ahrıshüm ya zelcelali bi havsemet.
  Ve fi havsemin mea devsemin mea devsemin ve berasemin. Tehassantü bil isnil azıymi minelğalet.
  Ve a'tıf kulübel aleymiyne bi eshira. Aleyye ve elbisenni kabulen bi şelmehet.
  Ve yessir umürana ya ilahi ve a'tına. Minel ızzi vel ulya bi şemhın ve eşhamet.
  Ve esbil eleynes setra veşfi kulübena. Fe ente şifaün lil kulübi minel ğaset.
  Ve barik lenallahümme fi cem'ı kesbina. Ve hülle uküdel usri biyayühin irtehat.
  Biyahin ve yayühin ya hayra bazihın. Ve ya men lenelerzaku min cüdihi nemet.
  Nehruddü bikel a'dae min külli vichetin. Ve bil ismi termihim minel bu'di bişşetet.
  Ve ahzilhüm ya zelcelali bi fadli men. İleyhi seat dabbül felati ve kad şeket.
  Fe ente recai ya ilahi ve seyyidi. Fe fülle lemimel ceyşi in rame bi adet.
  Ve küffe cemiyal mudırrine keydehüm. Ve anni bi aksamike hatmen ve ma havet.
  Fe ya hayra mes'ulin ve ekramel men a'ta. Ve ya hayra me'mulin ila ümmetin halet.
  Ekıd kevkebi bil ismi buran ve behceten. Meded dehri vel eyyami ya nuru celcelet.
  Biacin ahucin celemhucin celaletin. Celilin celcelutin cemahin temehracet.
  Bi ta'dadi ebrumin ve simrazi ebramin. Ve behrati tibrizin ve ümmin teberreket.
  Tükadü siracün nuri sirran beyaneten. Tükadü siracüs sürci sirran tenevverat.
  Bi nuri celalin bazıhın ve şerantahın. Bi kuddüsi berkütin bihin naru uhmidet.
  Biyahin ve yayühin nümuhin esaliyen. Bi tamtamin mihraşin li naril ıda semet.
  Bi halin ehilin şel'ın şel'ubin şaliın. Tahiyyın tahubin taytahübin tayyatahet.
  Enühın bi yemlühın ve ebruhın uksimet. Bi temliyhı ayatin şemuhın teşemmehat.
  Ebaziha beyzühın ve zeymühın ba'deha. Hamaruhı yeşrühın bi şerhın teşemmehat.
  Bi belhın ve simyanin ve bazuhın ba'deha. Bi zeymühın eşmühın bihil kevnu ummirat.
  Bi şelmehatin akbil düai ve kün meıy. Ve kün li minel a'dai hasbi fe kad beğat.
  Fe ya şemhasa ya şemhasa ente şemleha. Ve ya aytala hatlür riyahı tehalhalet.
  Bikel havlü ves savlüs şedidu li men eta. Libabi cenabike velteca zulmetüncelet.
  Bi taha ve yasin ve tasin kün lena. Bi tasim mimin lis seadetıkbelet.
  Ve kafin ve kayain ve aynin ve sadiha. Kifayetüna min külli aynin bina havet.
  Bi hamime aynin sümme sinin ve kafiha. Himayetüna minhel cibalü tezelzelet.
  Bi kafin ve nunin sümme hamimin ba'deha. Ve fi süretid dühani sirran kad uhkimet.
  Bi elifin ve lamin ven nisa ve uküdiha. Ve fi suretil en'ami ven nuri nüvvirat.
  Ve elifin ve lamin sümme rain bi sirriha. Alevtü bi nuril ismi min külli ma cenet.
  Ve elifin ve lamin sümme mimin ve raiha. İla mecmeil ervahi ver ruhi kad alet.
  Bi sirri havamimil kitabi cemiıha. Aleyke bi fadlin nuri ya nuru uksimet.
  Bi amme abese ven nazıati ve tarikın. Ve fi vessemai zatil bürucı ve zülzilet.
  Bi hakkı tebareke sümme nünin ve salin. Ve fi süretit tahmizi veş şemsi küvvirat.
  Ve bizzariyatiz zerri ven necmi iz heva. Ve bikterabet liyel ümuru tekarrabet.
  Ve fi süveril kur'ani hizben ve ayeten. Adede ma karael kari ve ma kad tenezzelet.
  Fe es'elüke ya mevlaye fi fadikellezi. Ala külli ma enzelte kütben tefaddalet.
  Bi ahiyyen şerahiyyen ezunayi sabvetin. Asbavüsin ali şeddaye aksemtü bi taytağat.
  Bi sirri büduhın ekhezetin betadin zehecin. Bivahil veha bil fethi ven nasri esreat.
  Bi nuri feceşin mea sazhazin ya seyyidi. Ve bil ayetil kübra eminni minel fecet.
  Bi hakkı fekacin mea mahmetin ya ilahena. Bi esmaikel hüsna ecirni mineş şefet.
  Hurufün li behramin alet ve teşamehat. Ve ismi asa musa bihiz zulmetün celet.
  Tevesseltü ya rabbi ileyke bi sirriha. Tevessüle zi züllin bihin nasühtedet.
  Hurufün bi ma'naha lehel fadlü şürrifet. Meden dehri vel eyyami ya rabbinhanet.
  Deavtüke ya Allahü hakkan ve inneni. Tevesseltü bil ayati cem'an i ma havet.
  Fetilke hurüfün nuri fecma havassaha. Ve hakkık meaniha bihil hayrü tümmimet.
  Vahdurni avnen hadimen müsehharan. Tuheymefyailü bihil kürbetüncelet.
  Fe sehhir li fiha hadimen yütıy'uni. Bi fadli hurufi ümmil kitabi ve ma telet.
  Ve es'elüke ya mevlaye fismikellezi. Bihi iza düiye cem'ul ümuri teyesserat.
  İlahi ferham da'fi vağfirli zelleti. Bi ma'kad deatkel enbiyau ve tevesselet.
  Eya halikıy ya seyyidi ıkdı haceti. İleyke ümuri ya ilahi tesellemet.
  Tevesseltü ya Rabbi ileyke bi ahmeda. Ve esmaikel husnelleti hiye cümmiat.
  Fe cüd va'fü vasfah ya ilahi bi tevbetin. Ala abdikel mikini min nazratin abet.
  Ve veffıkni lil hayri ves sıdkı vettüka. Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet.
  Ve kün bi raufen fi hayati ve ba'de ma. Emütu ve elka zulmetel kabrin celet.
  Ve fil haşri beyyıd ya ilahi sahifeti. Ve sekkıl mevazini bi lutfike in eraddet.
  Ve cevvizni haddes sıratı mühervilen. Vahmini min harri narin ve ma havet.
  Ve samihi min külli zenbin ceneytühü. Vağfir hatıy'atiyel izame ve in alet
  Feye hamilel ismillezi celle gadruhü. Teveffe bihi küllel umüri tesellemet.
  Fegatil vele tehşe veharib ve le tehaf. Vedus külle ardin bil vuhuşi teammerat.
  Ve egbil vele tehrab ve hasim men teşeü. Ve le tehşe be'sen lil mulüki velev havet.
  Fele hayyetün tehşe vele agrabun tera. Ve le esedün ye'ti ileyke bihemhemet.
  Ve le tehşe min seyfin ve le tağni hançerin. Ve le tehşe min rumhin ve le şerrin eshemet.
  Ceza men karae haza şefaatü ahmeda. Ve yuhşerru fil cennati mea hürin huffifet.
  Va'lem bi ennel Mustafa hayrü mürselin. Ve efdalü halkıllahi men kad teferrakat.
  Ve saddır bihi cahihi külle hacetin. Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat.
  Ve salli ilahi külle yevmin ve saatin. Alel mustafel muhtari ma nesmetün semet.
  Ve salli alel muhtari vel ali küllihim. Ke addi nebatil erdı ver rıyhı ma serat.
  Ve salli salaten temleül erda ves semae. Kevebli ğamamin ma'ruüdun tecelcelet.
  Fe yekfike ennellahe salla bi nefsihi. Ve emlakehü sallet aleyhi ve sellemet.
  Ve sellim aleyhi daimen mütevessilen. Meded dehri vel eyyami ma şemsun eşrakat.
  Ve sellim alel athari min ali haşimin. Adede ma haccel hacicu ve sellemet.
  Verda ya ilahi an ebi bekrin mea umera. Verda ala osmane mea hayderis sebet.
  Kezal alü vel ashabü cem'an cemiuhüm. Meal evliyai ves salihıyne ve ma havet
  Mekalü aliyyin vebni amni Muhammedin. Ve sirru alümin lil halaikı cümmiat."

 5. Necmi Dalkılınç dedi ki:

  ALLAH kabul eylesin Amin

 6. Zeynep Ada dedi ki:

  10 27 dakikasında yazılan ile okunan farklı

 7. Suleyman Savaşır dedi ki:

  .

 8. Elif Göktaş dedi ki:

  Allah razı olsun 🤲🏻

 9. Esmeralda Nour dedi ki:

  Allah razı olsun ♥️

 10. Mihriban6 dedi ki:

  Âmin amin

 11. Lìa dedi ki:

  Allahım,güzel şehit,sürme gözlü,Hz Ali'nin duasıyla sana yalvarıyorum ne olur sıkıntılarımızj selamete çıkar,beni de kurtar,evlatlarımla huzura kavuştur be olur😢🙏

 12. Ela Erva şahin dedi ki:

  ALAHIM❤🧡💛💚💙💜🤎🖤🤍💖💗💓💞💕💟💝❣

 13. Ela Erva şahin dedi ki:

  🌷⚘🌷⚘🌷⚘🌷⚘🌷⚘🌷⚘🌷⚘🌸⚘🌸💮🌷⚘🌷⚘🌷⚘⚘🌷⚘⚘💮💮💮💮🌸🌸🌸🌸💮🌸🌸💮🌸🌹🥀🌹🥀🌹🥀🌹🥀🌹🥀🥀🥀🌹🥀🌹🌹🌹🌹🥀

 14. Ela Erva şahin dedi ki:

  🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

 15. Semih King dedi ki:

  Amin.

 16. Ahmet Aydın dedi ki:

  HAZRET-İ ALLAH CELLE CELALUHU RAZI OLSUN İNŞALLAH AMİN

 17. Semra Turp dedi ki:

  Hem ağladım hem dinledim anlamı çok güzel çok etkilendim çok sıkıntılı günler geçiriyorum deva olsun dinleyen her kese şifalar diliyorum okuyan hocamızın ömrü uzun ve sağlıklı olsun Allahım razı olsun

 18. Hatice Guvenc dedi ki:

  Allah'ım sen çok büyük çok yücesin. Burada dua eden butun kardeşlerimin dualarını kabul et. Rabbim benim gencecik kuzuma da Safi isminle şifa ver. Bütün hasta olanlara sıkıntısı olanlara borcu olanlara sen yardım et. Senden başka kapı yok ki .Bu sırlı duanın hürmetine sana açtığımız ellerimizi boş geri çevirme. Amin
  Hocam sizden de Allah razı olsun.

 19. Esra Demir dedi ki:

  Allahım sen beni koru ailemi koru muhafaza et amiiin

 20. Yüksel Elçin davut hocayı takip ederek okuyorum dedi ki:

  Bu celcelutiye kitabinı nerden bulabilirim

 21. Yasin Kurucay dedi ki:

  Allah razı olsun inşallah

 22. Beşir Ali Akdağ dedi ki:

  Allah razı olsun hocam. Nasıl da guzel okuyorsunuz

 23. İncir Reçeli😼 dedi ki:

  Ya Rabbim dua sahibine ve bu duayı dinleyenlerin maddi manevi zenginlik nasip olmasını istiyorum evlerine huzur mutluluk bolluk bereket nasip olmasını istiyorum evi olmayanlara ev almasını işi olmayana iş sahibi olmasını istiyorum evlatlarını hayırlı olmasını istiyorum eşlerinin Salih bir kul olmasını istiyorum amin amin amin Allahumme Ya Muin

 24. Şener Uygur dedi ki:

  Amin 🙏

 25. Nilüfer Çiftçi dedi ki:

  Rabbimin aşkıyla birim 🌠hamdolsun

 26. Narcisso Eliyeva dedi ki:

  Hocam.Allah sizden razı olsun.Canınız her zaman saqlam olsun.Cox gözel oxuyursuz.Allah bize komek olsun.Oxudugun dualar bizede komek olsun.Hocam cox pis sıxintıdayam.Allahdan kömek.Sizden.xeyirli dualar isteyirem Var olasınız.

 27. Hakkın Yolunda dedi ki:

  Allah razı ve hoşnut olsun

 28. Dilek Başaran dedi ki:

  HAKKIN KATINA YAZILSIN 🙏🙏🙏🙏

 29. berra but swiftie dedi ki:

  Yarın sınava giriyorum dualarınız beklerim …

 30. Fatma Çerçi dedi ki:

  Allah razı olsun okadar güzel okumuski rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah aminnn

 31. Sabahat Kaya dedi ki:

  Türkçe seslendirilen duayı niçin kaldırdınız?

 32. Ferda Bilsel dedi ki:

  Allah razı olsun çok rahatlatıcı ve huzur verici ,Rabbim mübarek sözlerin hürmetine herkezin duasını kabul eylsin🤲🤲

 33. Hülya T. dedi ki:

  Amin 🌹

 34. Arzu Ildemir dedi ki:

  Allahim Mubarek Celcelutiye.nin Tum Sirlarini Nurunu Bereketini Heybetini Bende Tecelli Et Yarabbim Hayirla Afiyetle Kolaylikla Nasib Et Allahim Nasib Et Allahim Amin Yarabbim ⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘